Ze stażem Ci się opłaca – kompleksowy program wspierający powrót do aktywności zawodowej os. 30 - z terenu woj. mazowieckiego

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 marca 2012 r. – 30 czerwca 2013 r.
Projekt był skierowany do osób dorosłych (do 30 roku życia) i dotyczył podniesienia kompetencji z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery w oparciu o swoje zasoby i predyspozycje. Swoim zasięgiem obejmie województwo mazowieckie.
Projekt został zrealizowany w Partnerstwie z Psycho–7 oraz Fundacją Progresja.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było ponowne podjęcie trwałej aktywności zawodowej osób z terenu woj. mazowieckiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są zagrożone jej utratą w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

  • podniesienia kompetencji z zakresu poruszania się po rynku pracy i planowania ścieżki kariery w oparciu o swoje zasoby i predyspozycje;
  • zniwelowania deficytów w zakresie kompetencji miękkich i kwalifikacji zawodowych zdiagnozowanych w ramach doradztwa zawodowego i poradnictwa psychologicznego;
  • zniwelowania deficytów w zakresie obsługi komputerów i programów IT.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowiły osoby dorosłe (30-) z województwa mazowieckiego, zwolnione na 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, przewidzianych do zwolnienia bądź zagrożonych zwolnieniem, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

FORMY WSPARCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • doradztwo zawodowe;
  • poradnictwo psychologiczne;
  • szkolenie psychospołeczne;
  • szkolenie ECDL;
  • szkolenie zawodowe;
  • staże i przygotowanie zawodowe.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła: 970 847,88 PLN.