Przedszkole na dobry początek!

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 maja 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.
Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Gminą Kozienice i polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli publicznych, znajdujących się na terenie partnerskiej Gminy w województwie mazowieckim.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu jest wzrost stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Cele szczegółowe projektu dotyczą następujących kwestii:

  • poprawy dostępu do edukacji dzieci w wieku 3-5 lat;
  • zapewnienie w okresie trwania projektu wsparcia psychologicznego dzieciom niepełnosprawnym;
  • wydłużenie godzin pracy oddziałów przedszkolnych;
  • realizacja opieki wakacyjnej w okresie lipiec-sierpień 2012 – 2013.

UCZESTNICY:
Projekt skierowany jest do 140 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) z Gminy Kozienice i realizowany jest w sześciu lokalnych przedszkolach oraz 2 oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych w Janikowie i Ryczywole.
Rekrutacja na zajęcia wakacyjne będzie prowadzona do 10 czerwca 2012 roku.
Rekrutacja na zajęcia logopedyczne, psychologiczne i z zakresu języka angielskiego będzie prowadzona we wrześniu 2012 roku.
KRYTERIA REKRUTACJI:
- wiek dziecka – 3 - 5 lat,
- miejsce zamieszkania – Gmina Kozienice,
- deklaracja rodziców o chęci włączenia dziecka do wsparcia w ramach projektu,
- status społeczny rodziców – preferowane będą dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  1. OPIEKA WAKACYJNA

W roku 2012 opieka wakacyjna w lipcu będzie zorganizowana w Przedszkolu nr 3 oraz w Przedszkolu w Śwerżach Górnych, a w sierpniu w Przedszkolu nr 5.
W ramach realizacji opieki zapewnione będą bezpłatnie standardowo realizowane zajęcia przedszkolne. Każde dziecko również będzie mogło uczestniczyć w bezpłatnej jednodniowej wycieczce. Za prowadzenie opieki odpowiedzialne będą wykwalifikowane osoby, posiadające kierunkowe wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

  1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Dla dwunastu 10–osobowych grup dzieci zaplanowano zajęcia z zakresu języka angielskiego w postaci 45–godzinnych kursów. Zajęcia będą prowadzone w formie zabawy i uatrakcyjnione zostaną materiałami dydaktycznymi dostosowanymi do potrzeb tej grupy wiekowej.

  1. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Na podstawie badań przesiewowych wyłonionych zostanie 60 przedszkolaków, dla których przewidziano ok. 15 indywidualnych spotkań z logopedą.  Zajęcia ze specjalistą poprzedzone zostaną diagnozą, a metody i zakres pracy dostosowane będą do stwierdzonych deficytów.

  1. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W projekcie zaplanowano również wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych. Celem spotkań indywidualnych z dziećmi oraz ich rodzicami będzie nauka radzenia sobie z niepełnosprawnością oraz sposoby wspomagania rozwoju psychoruchowego i sprawności psychospołecznej.

  1. WYDŁUŻENIE GODZIN PRACY

Wśród działań projektowych przewidziano również stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla personelu przedszkolnego, co umożliwi wydłużenie godzin pracy dwóch przedszkoli wiejskich z terenu Gminy Kozienice. Realizacja tej formy wsparcia przyczyni się również do promocji edukacji przedszkolnej w regionie.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 697 830,00 PLN.