Każdy uczeń ma talent - ale jaki?

Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 marca 2012 r. – 31 grudnia 2013 r.
Projekt został skierowany do nauczycieli i polegał na organizacji dla nich szkoleń z zakresu diagnostyki mocnych stron uczniów oraz doradztwa zawodowego. Swoim zasięgiem objął województwo mazowieckie.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było wyposażenie 225 nauczycieli szkół w narzędzia niezbędne do diagnozy talentów uczniów poprzez doskonalenie zawodowe w krótkich formach.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

  • zrekrutowania nauczycieli, którzy kwalifikowali się do udziału w przedmiotowym projekcie;
  • podniesienia wiedzy uczestników w zakresie obowiązków nakładanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
  • podniesienie umiejętności zawodowych nauczycieli ze stosowania Testu Gallupa.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowiło 225 nauczycieli szkół województwa mazowieckiego.  Wybór grupy docelowej podyktowany został silnym wpływem na etapie nauczania na przyszłe wybory ich wychowanków, a także faktem konieczności podnoszenia umiejętności diagnozowania dzieci utalentowanych oraz inicjonowania wspólnych działań z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi na rzecz prawidłowego rozwoju edukacyjnego i społecznego najmłodszego pokolenia.

FORMY WSPARCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • szkolenia specjalistyczne o charakterze warsztatowym;
  • wsparcie każdego uczestnika w formie superwizji indywidualnej i grupowej;
  • wzmocnienie efektów szkoleń poprzez zorganizowanie akcji informacyjnych w szkołach.

Zajęcia te zostały zrealizowane w 15 cyklach szkoleniowych.
Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła:  783 475,00 PLN.