Kształtowanie kompetencji menedżera

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 sierpnia 2010 r. – 31 października 2011 r.
Projekt w postaci szkoleń i coachingu skierowany był do menedżerów łódzkich przedsiębiorstw.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu był wzrost wiedzy oraz umiejętności zawodowych menedżerów, w tym również właścicieli przedsiębiorstw, z terenu województwa łódzkiego w zakresie kompetencji menedżerskich.

Cele szczegółowe projektu dotyczyły następujących kwestii:

  • podniesienia posiadanych i nabycie nowych kwalifikacji zawodowych przez menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw;
  • aktualizacji kwalifikacji zawodowych menedżerów i właścicieli firm w zakresie zarządzania czasem;
  • wyposażenia osób biorących udział w projekcie w umiejętności efektywnego zarządzania zespołem;
  • poprawa umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych menedżerów i właścicieli przedsiębiorstw;
  • wzrost motywacji do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych u uczestników projektu.

UCZESTNICY:
Grupę docelową stanowiło 90 menedżerów i właścicieli mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt obejmował następujące działania:

  • szkolenia dotyczące: komunikacji w organizacji, budowania i zarządzania zespołem w kryzysie, oceny i motywacji pracowników, zarządzania czasem i delegowania zadań, a także decyzji menedżerskich i prowadzeń zebrań oraz technik i gier negocjacyjnych;
  • indywidualne spotkania z coachem miały na celu pomóc w nakreśleniu drogi zmierzającej do rozwiązywania problemów trapiących menedżera.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła:  696 274,00 PLN.

Więcej informacji o zrealizowanym projekcie: http://kompetencje.pl.edu.pl/