Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży z powiatu grójeckiego

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 lipca 2010 r. – 30 kwietnia 2012 r.
Projekt został zrealizowany we współpracy z Powiatem Grójeckim i swoim zasięgiem obejmował województwo mazowieckie.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych z uczniami LO.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły następujących kwestii:

 • wdrożenie programów rozwojowych szkół: zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne uwzględniające rozwój umiejętności kluczowych;
 • rozwijanie zainteresowań uczniów: języki obce, ICT, zagadnienia matematyczno-przyrodnicze;
 • dostosowywanie kompetencji przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy;
 • integracja środowiska oświaty ponadgimnazjalnej;
 • zmotywowanie nauczycieli do wspólnych inicjatyw edukacyjnych;
 • zwiększenie poziomu umiejętności psychospołecznych beneficjentów ostatecznych bez względu na ich poziom intelektualny i sprawność ruchową;
 • zapewnienie opieki psychologicznej beneficjentom ostatecznym z problemami w nauce i zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty oraz poprzez doradztwo zawodowe wczesne zidentyfikowanie uczniów zagrożonych lub mogących mieć problemy ze znalezieniem się na studiach wyższych.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowili uczniowie LO i uczniowie ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych. Wybór grupy docelowej odpowiadał potrzebom wsparcia młodzieży w celu podniesienia jakości usług edukacyjnych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Zakres projektu obejmował:

 • zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
 • opieka psychologiczna: zajęcia grupowe i doradztwo indywidualne;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, technik autoprezentacji i poszukiwania pracy;
 • warsztaty z otwartości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych;
 • warsztaty dla osób niepełnosprawnych „Jestem potrzebny”;
 • koła zainteresowań.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła:  2 382 113,03 PLN.

Więcej informacji o zrealizowanym projekcie:
http://www.bip.grojec.pl/?option=com_content&view=article&id=346%3Auczmy-si-razem-i-integrujmy&catid=70%3Asamorzadowe&Itemid=183&fontstyle=f-smaller