Mój przyjaciel ROBOT

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


TERMIN REALIZACJI:
1 kwietnia 2013 r. – 31 grudnia 2013 r.
Projekt w postaci zajęć pozalekcyjnych został skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Zajęcia były realizowane we współpracy z Gminą Kozienice.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 60 uczniów z terenów wiejskich Gminy Kozienice poprzez organizację innowacyjnych i specjalistycznych zajęć dodatkowych.  
Cele szczegółowe projektu dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

  • wzrost wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych (ICT, nauki matematyczne, informatyczne, kompetencje społeczne);
  • zapewnienie uczniom klas VI profesjonalnego poradnictwa w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej;
  • zminimalizowanie trudności związanych z rozwojem mowy poprzez organizację zajęć logopedycznych.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowili uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

FORMY WSPARCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: wprowadzenie w świat robotyki i elektroniki, zbudowanie i zaprogramowanie swojego pierwszego robota od podstaw, innowacyjne posługiwanie się sprzętem ICT, praktyczne poznanie zasad matematyki, elektroniki, programowanie w środowisku graficznym  oraz w języku wykorzystywanym na uczelniach technicznych itp.
  • wycieczki edukacyjne: zostały zorganizowane wycieczki do Warszawy, w ramach których uczestnicy projektu odwiedzili Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Techniki.
  • poradnictwo edukacyjne i zawodowe: grupowe spotkania z doradcą zawodowym dla uczniów klas VI.
  • indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła: 279 140,50 PLN.

<