Lepszy start

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2011 r. – 28 czerwca 2013 r.
Projekt w postaci zajęć pozalekcyjnych był skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zajęcia realizowane były we współpracy z Gminą Ożarów Mazowiecki.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w dostosowaniu do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

 • zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjnej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;
 • stworzenie warunków w szkołach umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne;
 • zminimalizowanie specyficznych trudności w uczeniu się.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowili uczniowie szkół podstawowych. Projektem objęci zostali uczniowie, u których zdiagnozowano określone problemy w nauce lub uzdolnienia w danej dziedzinie.

FORMY WSPARCIA ZREALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

 • zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;
 • zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
 • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;
 • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – nauki matematyczno-przyrodnicze;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych muzycznie i plastycznie;
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ruchowo;
 • specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia ręki.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła: 242 059,75 PLN.