Mój własny e-learning - uczmy się na najwyższym poziomie

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

TERMIN REALIZACJI: 2 sierpnia 2010 r. – 30 kwietnia 2012 r.
Projekt został zrealizowany we współpracy z Gminą Kozienice i swoim zasięgiem objął województwo mazowieckie.

CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniów gimnazjum napotykających na bariery o charakterze ekonomicznym i geograficznym uniemożliwiające dostęp do nowoczesnych usług edukacyjnych oraz zwiększenie ich szans kontynuowania edukacji.
Cele szczegółowe projektu dotyczyły przede wszystkim następujących kwestii:

  • poprawy wyników w nauce;
  • wzrostu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych (matematyka, język angielski);
  • wzrostu motywacji do nauki;
  • wzrostu aspiracji i rozbudzeniu świadomości uczestników projektu.

UCZESTNICY:
Grupę docelową projektu stanowili uczniowie publicznych gimnazjów. Wybór grupy docelowej wynikał z potrzeby kompleksowego wsparcia młodzieży zamieszkałej w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich w celu podniesienia jakości usług edukacyjnych.
Zakres projektu obejmował:

  • stworzenie platformy e-learningowej;
  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych;
  • wycieczki edukacyjne;
  • piknik naukowy.

Więcej o projekcie:  http://elearning.pl.edu.pl/

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosła: 2 858 845,50 PLN.