Archiwum projektów

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – "Moja przyszłość" w Gminie Małkinia Górna

  więcej

 • Lepszy start

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt w postaci zajęć pozalekcyjnych skierowany został do uczniów szkół podstawowych. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych w dostosowaniu do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów.

  więcej

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Moja przyszłość" w Gminie Kozienice

  więcej

 • Mój przyjaciel ROBOT

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

  więcej

 • Przedszkole na dobry początek!

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt jest realizowany w Partnerstwie z Gminą Kozienice i polega na organizacji zajęć dodatkowych dla dzieci z przedszkoli publicznych, znajdujących się na terenie partnerskiej Gminy w województwie mazowieckim. Głównym celem projektu jest wzrost stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

  więcej

 • Ze stażem Ci się opłaca – kompleksowy program wspierający powrót do aktywności zawodowej os. 30 - z terenu woj. mazowieckiego

  Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt jest skierowany do osób dorosłych (do 30 roku życia) i dotyczy podniesienia kompetencji z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery w oparciu o swoje zasoby i predyspozycje. Swoim zasięgiem obejmie województwo mazowieckie. Głównym celem projektu jest ponowne podjęcie trwałej aktywności zawodowej osób z terenu woj. mazowieckiego, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub są zagrożone jej utratą w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych.

  więcej

 • Ze stażem w przyszłość

  Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
  Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

  Projekt jest skierowany do osób dorosłych (do 35 roku życia) i dotyczy podniesienia kompetencji z zakresu poruszania się po rynku pracy oraz planowania ścieżki kariery w oparciu o swoje zasoby i predyspozycje. Projekt swoim zasięgiem obejmie województwo łódzkie.

  Głównym celem projektu jest podjęcie trwałej aktywności zawodowej przez osoby, które utraciły pracę z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

  więcej

 • Każdy uczeń ma talent - ale jaki?

  Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt jest skierowany do nauczycieli i polega na organizacji dla nich szkoleń z zakresu diagnostyki mocnych stron uczniów oraz doradztwa zawodowego. Swoim zasięgiem obejmie województwo mazowieckie. Głównym celem projektu jest wyposażenie 225 nauczycieli szkół w narzędzia niezbędne do diagnozy talentów uczniów poprzez doskonalenie zawodowe w krótkich formach.

  więcej

 • Kształtowanie kompetencji menedżera

  Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt w postaci szkoleń i coachingu skierowany był do menedżerów łódzkich przedsiębiorstw. Głównym celem projektu był wzrost wiedzy oraz umiejętności zawodowych menedżerów, w tym również właścicieli przedsiębiorstw, z terenu województwa łódzkiego w zakresie kompetencji menedżerskich.

  więcej

 • Mój własny e-learning - uczmy się na najwyższym poziomie

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt został zrealizowany we współpracy z Gminą Kozienice i swoim zasięgiem objął województwo mazowieckie. Głównym celem projektu było stworzenie warunków równych szans edukacyjnych uczniów gimnazjum napotykających na bariery o charakterze ekonomicznym i geograficznym uniemożliwiające dostęp do nowoczesnych usług edukacyjnych oraz zwiększenie ich szans kontynuowania edukacji.

  więcej

 • Uczmy się razem i integrujmy - lepsza przyszłość dla młodzieży z powiatu grójeckiego

  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

  Projekt został zrealizowany we współpracy z Powiatem Grójeckim i swoim zasięgiem obejmował województwo mazowieckie. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych z uczniami LO.

  więcej